Οροι Χρησης Samsung Eshop

1. Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα http://shop.samsung.com/gr (εφεξήςτο “Samsung e-shop”) είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GLOBALSAT A.E.»(εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Πλουτάρχου, αρ. 21, εκπροσωπείται νόμιμα, έχει Α.Φ.Μ. 997471472 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 122538101000 έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας shopsamsunginfo@globalsat.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 80111 7267864 και 210 6897691 για κλήση από κινητό.

Κάθε αναφορά στο «Samsung e-shop» σε αυτή την ιστοσελίδα αναφέρεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία είναι ο πωλητής των προϊόντων “Samsung”(εφεξής τα «Προϊόντα»)έχοντας αναλάβει δυνάμει σχετικής συμφωνίας  με την SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ την κατασκευή και λειτουργία του Samsung e-shop, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, την πραγματοποίηση και διαχείριση των πωλήσεων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση των  Προϊόντων. .Η εταιρεία SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δεν είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, παράδοση, επισκευή ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την λειτουργία του Samsung e-shop, του οποίου αποκλειστικός διαχειριστής και υπεύθυνος λειτουργίας είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κάθε αναφορά στον Πελάτη αναφέρεται στον επισκέπτη ή/και χρήστη του Samsung e-shop ή/και αγοραστή των Προϊόντων και υπηρεσιών του Samsung e-shop.

Η χρήση του Samsung e-shop καθώς και η υποβολή παραγγελιών από τον Πελάτη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και υπηρεσιών του Samsung e-shop.  Συνεπώς, ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του Samsung e-shop και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η περαιτέρω χρήση του Samsung e-shop ισοδυναμεί με αυτόματη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Ο Πελάτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του Πελάτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών του Samsung e-shop τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: 

Οι Πελάτες καλούνται να διαβάσουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  πριν προβούν στη χρήση του Samsung e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι η λειτουργία του Samsung e-shop συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών,  της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της εργατικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας και όλων των άλλων νομικών διατάξεων που σχετίζονται με λειτουργία της επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Samsung e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Πελάτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα ή δια ενημερώσεων που αναρτώνται στο Samsung e-shop. Οι συμβάσεις μέσω του Samsung e-shop καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο του Samsung e-shop, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ή/και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά περίπτωση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χορηγεί στον Πελάτη, για τις ανάγκες χρησιμοποίησης του Samsung e-shop, ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Samsung e-shop και των περιεχομένων αυτού. Ως εκ τούτου ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση του Samsung e-shop και των στοιχείων του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση του Πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Samsung ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Samsung e-shop, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του Samsung e-shop συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη του Samsung e-shop

4.1. Ο Πελάτης του Samsung e-shop και των υπηρεσιών του αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί το Samsung e-shop σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του Samsung e-shop και των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο Πελάτης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση του Samsung e-shop από τρίτους.

Ενδεικτικώς ο Πελάτης με το παρόν εγγυάται:

 • Ότι δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας.
 • Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
 • Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα τηςSamsung, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των τρίτων.

4.2. Περαιτέρω ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του λογαριασμού του Πελάτη, χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

4.3.Ο Πελάτης του Samsung e-shop ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους και φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από παράλειψη αυτής της υποχρέωσής του διαφύλαξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

4.4.Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλει επομένως να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιεί κατ’ εξουσιοδότησή του το Samsung e-shop συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του Samsung e-shop.

4.5.  Ο Πελάτης:

α) Φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί στο Samsung e-shop.

β) Έχει την υποχρέωση να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Samsung e-shop με τα καταχωρημένα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική άδεια.

4.6. O Πελάτης ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντων- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα PAYPAL που μπορεί να ζημιώσει αυτόν χωρίς καμία υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά της οποίας δεν δύναται να προβάλει καμία αξίωση εξ αυτού του λόγου. Ομοίως σε περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά σε κενό του λογισμικού προστασίας του Πελάτη από ιούς, ευθύνεται απολύτως ο τελευταίος.

4.7.Ο Πελάτης έχει την ευθύνη, μετά την εγγραφή του στο Samsung e-shop και κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του Samsung e-shop να καταχωρίσει ο ίδιος ορθώς τα αιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ατομικά του στοιχεία.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το Samsung e-shop δεν ευθύνεται και δεν υπέχει κάποια υποχρέωση ως ακολούθως:

5.1. Δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, εφόσον οφείλονται σε υπαιτιότητα του Πελάτη.

5.2. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Samsung e-shop καθόσον η διαθεσιμότητα αυτών όπως εμφανίζεται στο Samsung e-shop ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει κάποια περαιτέρω ευθύνη.

5.3. Το Samsung e-shop παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Samsung e-shop «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί Πελάτης του Samsung e-shop ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Samsung e-shop σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αντιθέτως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Samsung e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων Προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το Samsung e-shop υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

 

5.4. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο και θα προέρχεται από την παραβίαση των ως άνω υπό 4 όρων.

5.5. Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται από τον Πελάτη, χωρίς υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και των λοιπών γενικών όρων όπως περιγράφονται ανωτέρω και κατωτέρω.

5.6. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντων μέσω του Samsung e-shop- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Πελάτη καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα PAYPAL που μπορεί να ζημιώσει τον τελευταίο χωρίς καμία υπαιτιότητά της, ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε σφάλμα του λογισμικού της πλατφόρμας της τελευταίας.

5.7. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων από τον Πελάτη καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους τους ψευδή βεβαίωση ή δήλωση.

5.8. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Πελάτης  από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

5.9. Δεν εγγυάται ότι το Samsung e-shop, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης ή της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

6. Παραγγελίες και Αποστολή

Δικαίωμα παραγγελίας έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει κάποια ευθύνη και θα επιβαρύνει τον Πελάτη με τα έξοδα αποστολής του Προϊόντος. Η παραγγελία ισχύει αφότου συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του Samsung e-shop. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι απαραίτητο να αναγνωστούν και να κατανοηθούν οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και να γίνει η αποδοχή τους. Μερική ή ολική ακύρωση ή και αλλαγή της παραγγελίας γίνεται μόνο αφού έχει ενημερωθεί έγκαιρα η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τηλέφωνο 80111 7267864 ή στο 801 SAMSUNG ή στο 210 6897691 (για κλήση από κινητό) ή μέσω email (shopsamsungorders@globalsat.gr ) πριν την παραλαβή του Προϊόντος από την εταιρεία διανομής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής από και προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της συνεργαζόμενης εταιρείας διανομής. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς το απόθεμα του Προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη ώστε να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί η παραγγελία του.

7. Τιμοκατάλογος

Οι ανηρτημένες τιμές των προϊόντων στο Samsunge-shop καθορίζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον κάθε προϊόντος. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση όποτε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ το κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (τρέχων ποσοστό Φ.Π.Α. 24%). Ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας οριστικοποιεί ότι θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή που αποδέχτηκε ακόμα κι αν τροποποιηθεί η τιμή του προϊόντος σε μέλλοντα χρόνο. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του.


 8.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να πληρώσουν για την ηλεκτρονική παραγγελία τους επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Αντικαταβολή

Ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο της παραγγελίας του κατά τη στιγμή της παραλαβής του Προϊόντος από τον οδηγό της συνεργαζόμενης εταιρίας διανομής (courier). Δεν υπάρχει χρέωση για την πληρωμή με αντικαταβολή.

Για αγορές άνω των 500€ (συνολικό ποσό τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής, με ΦΠΑ) δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκάστοτε συναλλαγή χρειάζεται να εξοφλείται μέσω κατάθεσης/εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Η χρέωση της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας του πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της, κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. Αποδεκτές κάρτες είναι αυτές των εταιρειών Visa & MasterCard.

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με δόσεις στην πιστωτική του κάρτα με την εξής πολιτική δόσεων:

 • Αγορές (συνολικό ποσό τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής) από 60€ έως 300€: 6 δόσεις
 • Αγορές (συνολικό ποσό τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής) άνω των 300€: 12 δόσεις

Υπηρεσία IRISBANK

Με την υπηρεσία IRISBANK ο πελάτης πραγματοποιεί κατάθεση απ’ ευθείας από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.. Δεν χρειάζεται πιστωτική, προπληρωμένη ή χρεωστική κάρτα. Η πληρωμή γίνεται με άμεση χρέωση του λογαριασμού του πελάτη  – μέσω του e-banking της τράπεζάς του.

PAYPAL

Για την εξόφληση της παραγγελίας μέσω paypal ο πελάτης χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μόνο τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής του στο λογαριασμό paypal που έχει ανοίξει. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της κάρτας του για κάθε πληρωμή. Ο πελάτης χρειάζεται να προσθέσει μια κάρτα στον λογαριασμό PayPal και απλώς να συνδεθεί με τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής του για να πραγματοποιήσει την αγορά του.

Η διαδικασία αποστολής στην περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής πλην της αντικαταβολής ξεκινά σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα που εμφανίστηκε το ποσό της συναλλαγής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Για την έκδοση τιμολογίου που υπάγεται στο καθεστώς του άρθρου 39Α του κώδικα ΦΠΑ (Κινητά, Tablet, Laptop, Παιχνιδομηχανές),είναι απαραίτητο να αποσταλούν με e-mail στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης απευθείας από το taxis.net σε αρχείο .pdf με αναγραφόμενη ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία της παραγγελίας σας. Οποιαδήποτε άλλη μορφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
 2. Η αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
 3. ΦΕΚ σύστασης ή Ανακοίνωση σύστασης από το ΓΕΜΗ και καταστατικό της εν λόγω επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα, από άτομο διαφορετικό του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η αποστολή εξουσιοδότησης με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Έπειτα από τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διάρκειας από 2 έως 9 εργάσιμες ημέρες,αναλόγως φόρτου εργασίας, για τη διασταύρωση των στοιχείων που έχουν αποσταλεί, ως προς την ορθότητά τους, ενημερώνεστε για το τελικό πόσο που πρέπει να καταβληθεί στην τράπεζα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια  κατάθεση, πριν από την ενημέρωση του λογιστηρίου μας.

Η μεταφορά από εταιρικό/επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό είναι ο μοναδικός τρόπος αποπληρωμής των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α.

 1. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, μας αποστέλλετε με email το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ, στο οποίο αναγράφεται καθαρά ο λογαριασμός σας, καθώς επίσης και ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του λογαριασμού σας.
 2. Με την τήρηση όλων των σημείων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας προχωράει στην επεξεργασία και την εκτέλεση της παραγγελίας σας.
 3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εφόσον δεν πληρούνται, εν μέρει ή και συνολικά, τα παραπάνω.        

9. Αποστολή και έξοδα μεταφοράς


Το Samsung e-shop δέχεται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός Ελλάδος.

Η παράδοση των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενη μαζί μας εταιρεία μεταφορών και με βάση το ακόλουθο πλάνο:

 • Εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 14:00, θα παραδοθεί ως ακολούθως:
  • Την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περιοχές εντός οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής
  • Την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα σε περιοχές εκτός οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής
  • Εντός 2-3 εργάσιμων ημερών για περιοχές εκτός Ν. Αττικής
  • Εντός 3-5 εργάσιμων ημερών για απομακρυσμένες περιοχές
 • Εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί εργάσιμη ημέρα μετά τις 14:00, θα παραδοθεί ως ακολούθως:
  • Την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα σε περιοχές εντός του Ν. Αττικής
  • Εντός 2-3 εργάσιμων ημερών για περιοχές εκτός Ν. Αττικής
  • Εντός 3-5 εργάσιμων ημερών για απομακρυσμένες περιοχές
 • Εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί την Παρασκευή από τις 14:00 μέχρι την Κυριακή στις 24:00, θα παραδοθεί:
  • Την 2η εργάσιμη ημέρα σε περιοχές εντός του Ν. Αττικής
  • Εντός 2-3 εργάσιμων ημερών για περιοχές εκτός Ν. Αττικής
  • Εντός 3-5 εργάσιμων ημερών για απομακρυσμένες περιοχές

Μέσω του Samsung e-shop ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυθημερόν παράδοση, με την προϋπόθεση ότι η παραγγελία τοποθετείται μέχρι τις 11:00 το πρωί σε εργάσιμη ημέρα, η παράδοση είναι εντός της οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής (εντός οικιστικής ζώνης) και με σχετική χρέωση του παραλήπτη.
*Η υπηρεσία της «Αυθημερόν Παράδοσης» ισχύει ΜΟΝΟ για προϊόντα των κατηγοριών - Κινητές Συσκευές (Smartphone, Tablets, Wearables) και των Αξεσουάρ τους

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας- χρεώσεις για παραδόσεις 

Τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο Πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των Προϊόντων γίνεται χωρίς χρέωση του Πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ως άνω.

Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους Πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.


Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου κατάλληλου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

10. Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του Samsung e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν στο Samsung e-shop ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στο Samsung e-shop  είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Samsung e-shop.

11. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του Samsung e-shop αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα). 

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Samsung e-shop, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Καμία έγκυρη σύμβαση πώλησης μέσω του Samsung e-shop δε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εάν προηγουμένως η υποβληθείσα παραγγελία δεν έχει ελεγχθεί και γίνει αποδεκτή από την τελευταία και δεν έχει αποσταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας προς τον Πελάτη.

12. Πολιτική Επιστροφών-Υπαναχώρηση

12.1 Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος χωρίς αναφορά του λόγου υπαναχώρησης. Τότε:

α) επιστρέφει τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και

β) επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των Προϊόντων.

Ο Πελάτης μπορεί, πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 80111 7267864, 210 6897691 για κλήση από κινητό, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shopsamsungorders@globalsat.gr). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με μία ξεκάθαρη δήλωσή σας ή με τη συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού υποδείγματος δήλωσης υπαναχώρησης (το μπορείτε να βρείτε εδώ) και με την αποστολή τους:

(α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Πλουτάρχου 21, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351)

(β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση shopsamsunginfo@globalsat.gr .

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να αποστείλει την ανωτέρω δήλωση πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά χωρίς επιβάρυνση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Προϊόν επεστράφη.

12.Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

12.3. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων (Νόμιμη Εγγύηση)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στον Πελάτη τα Προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό  ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση Προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του Προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Επιστροφή των Προϊόντων μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής καθώς και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου Προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του Προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του Προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο Προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

  

13. Ασφαλή προϊόντα - Όροι εμπορικής εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

Oι όροι της εμπορικής εγγύησης των Προϊόντων καθορίζονται για κάθε Προϊόν από τον κατασκευαστή του ή/και από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εμπορική εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του Προϊόντος ή/και στο έντυπο εγγύησης που το συνοδεύει.

Η εμπορική εγγύηση δεν θίγει το κύρος της νόμιμης εγγύησης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Υπό την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, ήτοι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution (ADR) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ανακύψει διαφορά σε σχέση με αγορά που πραγματοποίησε ο Πελάτης από το Samsungeshop και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επισκεφτεί τον ακόλουθο ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς του.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784, info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969/22.03.2017 εδώ.  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 80111 7267864 ή στο 210 6897691 (για κλήση από κινητό), είτε μέσω e-mail στο shopsamsunginfo@globalsat.gr.

To Samsung e-shop λειτουργεί η εταιρεία Globalsat A.Ε., Πλουτάρχου 21, Παλλήνη, 153 51, Αττική.

Οι εικόνες και τα βίντεο των προϊόντων Samsung, τα λογότυπα και άλλες εικόνες: ©2020 Samsung.