Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง
Student_ECat_Feb_HPBanner_11_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_10_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_1_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_2_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_3_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_4_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_5_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_6_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_7_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_8_PC.jpg
Student_ECat_Feb_HPBanner_9_PC.jpg

เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียน ด้วย สินค้า Samsung ที่ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th/offer/students)

 • เฉพาะนักเรียนนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย-ปริญญาเอก) และบุคลากรด้านการศึกษา รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 15% เพื่อซื้อ สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ , แท็บเล็ต , อุปกรณ์เสริม , และ อุปกรณ์สวมใส่ที่ร่วมรายการ ที่ Samsung.com (https://shop.samsung.com/th/offer/students) ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
 • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส่วนลด (Discount Code) ที่ https://student-onlineb2c.thsamsungcampaign.com/ ตามวิธีการที่ระบุพร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาหรือบัตรบุคลากรที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิของท่าน ในการนี้ ชื่อที่ทำการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านทำการลงทะเบียน
  • กรณีลงทะเบียนวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น. ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 5 นาที
   • หลังเวลา 18.00 น. – 8.59 น. ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป
  • กรณีลงทะเบียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดในการซื้อสินค้าภายใต้โปรโมชั่น บัดดี้เรื่องเรียน ณ ตอนชำระค่าสินค้า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ออกรหัสส่วนลดและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน
 • รหัสส่วนลดใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และใช้ซื้อสินค้าได้ประเภทละ 1 เครื่อง โดยสินค้ามีทั้งหมดมี 4 ประเภท คือ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม และ อุปกรณ์สวมใส่
 • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญ อีกทั้งบริษัทฯมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่ Live Chat