Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายในหน้าเว็บไซต์นี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการขายสินค้าใดๆ ของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ http://www.samsung.com/th (“เว็บไซต์ซัมซุง”) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงการขายสินค้าของเราโดยบุคคลภายนอก

 

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ซัมซุง เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ซัมซุงแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ยอมรับและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆ บนเว็บไซต์ซัมซุงได้ ท่านสามารถพิมพ์สำเนาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้จัดการเว็บไซต์ http://www.samsung.com/th โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120 (“ซัมซุง” หรือ “เรา”)

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการและจัดส่งสินค้าของซัมซุงอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น

คำรับรองของผู้ซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ซัมซุง ท่านรับรองว่า

(1) ท่านสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) ท่านอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3) ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ

(4) ท่านเข้าเว็บไซต์ซัมซุงจากประเทศไทย

ข้อตกลงระหว่างซัมซุงกับผู้ซื้อ

1. คำสั่งซื้อของท่านถือว่าเป็นคำเสนอซื้อสินค้าจากซัมซุง ท่านจะต้องดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินทางออนไลน์ตามช่องทางที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากซัมซุง โดยจะมีการระบุเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดของสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ ซึ่งอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งไปยังท่านว่าซัมซุงได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าซัมซุงยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าของท่านแต่อย่างใด จนกว่าซัมซุงจะได้ส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ซัมซุงอาจปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านได้หาก

 (1) สินค้าหมด หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ซัมซุงไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้

(2) การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ (ในกรณีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต) หรือซัมซุงไม่ได้รับการชำระเงินจากท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด (การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต หรือเคาท์เตอร์ เซอร์วิส)

(3) มีข้อผิดพลาดในเรื่องราคา โปรโมชั่น หรือคำอธิบายของสินค้า (โปรดดู “ราคาและการชำระเงิน” ด้านล่าง) หรือ

(4) หากคุณสมบัติของท่านไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่อง “คำรับรองของผู้ซื้อ” ตามที่ระบุข้างต้น

 

2. เมื่อท่านได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากซัมซุงแล้ว ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ซัมซุง หรือแจ้งศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 1282ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยดำเนินการดังนี้

(1) กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าจากซัมซุง และซัมซุงยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า

(2) กรณีที่ท่านได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าและซัมซุงดำเนินการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าแล้ว ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้ากับผู้ขนส่งได้โดยไม่ต้องลงนามรับมอบสินค้า

3. ให้ถือว่าการซื้อขายระหว่างท่านและซัมซุงจะเกิดขึ้นเมื่อซัมซุงส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าไปยังท่าน

4. การซื้อขายระหว่างท่านและซัมซุงจะมีผลผูกพันเฉพาะรายการสินค้าที่ซัมซุงได้ส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าให้แก่ท่านเท่านั้น ซัมซุงไม่มีรับผิดชอบใดๆ ต่อท่านในสินค้าอื่นใดที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อสินค้าของท่านจนกว่าท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าจากซัมซุง

สถานะของเรา

ซัมซุงอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของซัมซุงหรือไม่ก็ตาม ซัมซุงไม่รับรองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าที่ท่านซื้อจากบุคคลอื่นผ่านเว็บไซต์ซัมซุง หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ซัมซุง และซัมซุงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดต่อคำรับรองอื่นใดในสินค้าของบุคคลอื่นนั้นโดยสิ้นเชิง

การจัดหา การจัดส่ง และการติดตั้ง

1. ซัมซุงจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ซัมซุงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าให้แก่ท่าน หากไม่มีผู้ลงนามรับสินค้า หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุในใบยืนยันการส่งสินค้า ท่านสามารถติดต่อมายังเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เบอร์ 1282 ของเราได้ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น.

2.ระยะเวลาในการส่งสินค้าที่จองล่วงหน้า (Pre-Order) เป็นเพียงระยะเวลาที่คาดการณ์เท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการผลิตสินค้า ปริมาณการจองสินค้า หรือเหตุปัจจัยอื่น ทั้งนี้ หากมีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่จองล่วงหน้า (Pre-Order) ซัมซุงจะแจ้งระยะเวลาคาดการณ์ใหม่ในการส่งสินค้าไปยังท่าน

3. การจัดส่งสินค้านั้นไม่รวมถึงการติดตั้งสินค้าเว้นแต่ได้มีการแจ้งโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์ซัมซุง

4. ท่านสามารถกำหนดวันรับมอบสินค้าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ซัมซุงจัดส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าให้แก่ท่านแล้ว โดยแจ้งกำหนดการรับมอบสินค้าใหม่กับผู้ขนส่งสินค้าซึ่งจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านในครั้งแรก ทั้งนี้ หากท่านไม่รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ซัมซุงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งและยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน โดยซัมซุงจะดำเนินการคืนเงินตามนโยบายของซัมซุงต่อไป

ความเสี่ยงภัย และกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในสินค้าจะเป็นของท่านเมื่อซัมซุงจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อและมีผู้ลงนามรับสินค้า และซัมซุงได้รับชำระค่าสินค้า รวมไปถึงค่าส่งสินค้า (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ราคาและการชำระเงิน

1. ราคาของสินค้าเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ในแต่ละคราว เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยราคาสินค้าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) ซึ่งจะระบุไว้ชัดแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุง

2. ราคาสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบถึงคำสั่งซื้อที่ท่านได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว

3. เนื่องจากเว็บไซต์ซัมซุงได้มีสินค้าจำนวนมาก จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องราคาสินค้าและรายการส่งเสริมการขายบางรายการ แม้ว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้น ดังนั้น หากเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่านและตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องราคาและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยราคาที่แท้จริงนั้นต่ำกว่าที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลรายการส่งเสริมการขายของสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ซัมซุงจะคิดราคาที่แท้จริงของสินค้าดังกล่าวหรือรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ทั้งนี้ ซัมซุงอาจติดต่อไปยังท่านเพื่อแจ้งข้อมูลนี้ก่อนการส่งสินค้าโดยท่านมีสิทธิปฏิเสธการรับมอบสินค้าได้ หรือซัมซุงอาจจะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวได้หากความผิดพลาดในเรื่องราคาและ/หรือรายการส่งเสริมการขายนั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้ง หรือหากท่านได้ใช้ความระมัดระวังมากพอก็สามารถรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดดังกล่าว

4. การชำระเงินค่าสินค้าสามารถทำโดยการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ของวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี การชำระเงินผ่านทางออนไลน์ (internet banking) หรือชำระทางเคาท์เตอร์เซอร์วิสที่กำหนด โดยท่านต้องชำระเงินหลังจากที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

นโยบายการคืนสินค้า

1. ท่านสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สาเหตุของการคืนสินค้า

สินค้ายังไม่เคยถูกใช้งาน

สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง

สินค้าครบ

ไม่ได้รับความเสียหาย

สินค้ามีตำหนิหรือใช้งานไม่ได้

   

 

ได้รับสินค้าผิด

 

ได้รับสินค้าไม่ครบ

   

เปลี่ยนใจ (คืนสินค้า)

 

   

 

2. หากท่านต้องการที่จะคืน/เปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ซัมซุง หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 1282 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

3. หากท่านพบว่าสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อนั้นมีตำหนิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ซัมซุง หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 1282 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซัมซุงส่งสินค้า โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้ซัมซุงซ่อมสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า หรือรับเงินคืนได้

4. หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือขนส่ง รวมถึงความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ซัมซุงขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากลับคืนและทำการตรวจสอบ ก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่านต่อไป

5. หากท่านคืนสินค้า (โดยเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางข้อ 1.) ซัมซุงจะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวนภายหลังจากที่ซัมซุงได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ทั้งนี้ ซัมซุงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าคืนจากสถานที่ที่ระบุในคำสั่งซื้อสินค้านั้นเท่านั้น

6. ในกรณีที่ท่านขอคืนสินค้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ซัมซุงขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเสียหาย และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าที่ท่านขอคืนนั้นได้รับความเสียหายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในตารางข้อ 1.

7. ซัมซุงจะทำการคืนเงินตามวิธีที่ท่านได้ชำระเงินมา โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของท่านและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ ซัมซุงอาจติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถามเลขบัญชีในการโอนเงินคืน และอาจขอเอกสารใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

การรับประกันสินค้า

รายละเอียดในเรื่องการรับประกันสินค้าสามารถดูได้ที่ : บริการช่วยเหลือ

ความรับผิด

1. ซัมซุงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้สินค้าในทางที่ผิด ความประมาทเลินเล่อ ความเสียหายทางกายภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยทั่วไป สินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ซัมซุงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อให้นำไปขายต่อหรือในทางการค้า และซัมซุงไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง กรุณาอย่าแกะ ลอก หรือฉีกหมายเลขตัวเครื่องสินค้า (Serial Number)

2. ซัมซุงไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญหายเสียหายดังต่อไปนี้ อันเกิดจากการที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1 สูญเสียรายได้

2.2 สูญเสียในธุรกิจ

2.3 สูญเสียกำไร

2.4 สูญเสียในการลดค่าใช้จ่ายที่ประมาณการณ์ไว้

2.5 สูญเสียของข้อมูล

2.6 สูญเสียเวลาในการจัดการหรือทำงาน

2.7 ความสูญหายหรือเสียหายโดยทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ แม้ว่าความสูญหาย เสียหาย และเหตุนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้ หรือเราได้รับการเตือนถึงความสูญหาย เสียหายนั้นแล้ว

การติดต่อสื่อสารโดยลายลักษณ์อักษร

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ซัมซุง ท่านจะต้องตกลงและยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกับเรานั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อท่านทางอีเมลล์หรือให้ข้อมูลต่างๆ กับท่านโดยการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุง รวมทั้งตกลงและรับทราบว่าสัญญา ประกาศ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เราจัดหาให้กับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย

การบอกกล่าว

หากท่านมีเรื่องต้องแจ้งมายังเรา ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 -35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้แก่เราเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หรือในรูปแบบอื่นใดที่ระบุใน “การติดต่อสื่อสารโดยลายลักษณ์อักษร” การแจ้งดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ทราบเมื่อเราได้มีประกาศบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุง หรือเมื่ออยู่ในกล่องขาเข้าในอีเมลล์ท่าน หรือหลังจากสามวันนับแต่วันที่ซัมซุงส่งจดหมายให้แก่ท่านแล้ว

การโอนสิทธิและหน้าที่

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นการผูกพันกันระหว่างท่านและซัมซุง และรวมไปถึงตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของซัมซุงด้วย

2. ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิและหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากซัมซุง

3. ซัมซุงอาจโอน มอบหมาย หรือมอบอำนาจช่วงในสิทธิและหน้าที่ของซัมซุงภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ทุกเมื่อ

เหตุสุดวิสัย

1. เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ อันเป็นเหตุให้เราไม่สามารถกระทำการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือกระทำการล่าช้า กว่าที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่เราไม่สามารถควบคุมได้
2. เหตุสุดวิสัย รวมถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินกว่าเราจะควบคุมได้ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) การหยุดงานประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการกระทำใดที่เป็นการก่อจลาจลในโรงงาน

(ข) การก่อการร้าย การก่อจลาจล การบุกรุก การโจมตีหรือการคุกคามของผู้ก่อการร้าย ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามต่อกันหรือไม่) หรือการเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม

(ค) ไฟไหม้ ระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด

(ง) ไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ เรือ เครื่องบิน รถยนต์ หรือทางสาธารณะอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

(จ) โทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนไม่สามารถใช้การได้

(ฉ) กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับหรือข้อจำกัด หรือคำสั่งใดๆ ของรัฐ

(ช) โรคระบาด

3. ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัย ให้การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หยุดไว้ชั่วคราว และซัมซุงมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขออกไปได้ ซัมซุงจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะหาทางปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยขึ้น

การสละสิทธิ์

1. การที่ซัมซุงล่าช้าหรือเพิกเฉยไม่บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขใดต่อท่าน หรือใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ต่อท่าน ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวและจะไม่เป็นการทำให้ท่านได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และถือเป็นการสละสิทธิ์ครั้งหนึ่งเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อการกระทำใดในอนาคต

2. ไม่ถือว่าซัมซุงได้สละสิทธิ์ในข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ เว้นแต่มีการสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปฏิบัติตาม “การบอกกล่าว” ข้างต้นไปยังท่าน

โมฆะบางส่วน

หากศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจใดมีความเห็นว่าข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรม ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนที่เหลือย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือเสียไปด้วยเหตุดังกล่าว

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ซัมซุงมีสิทธิที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุง ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในขณะที่ท่านสั่งสินค้าจากเรา

เว็บไซต์ของเรา

1. ซัมซุงเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุง รวมถึงสื่อและเนื้อหาบนเว็บไซต์ซัมซุง ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ สื่อ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ซัมซุงได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากซัมซุง ซัมซุงไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำสำเนา เนื้อหาและสิ่งอื่นใดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซัมซุงโดยเด็ดขาด

2. ซัมซุงไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ บนเว็บไซต์ซัมซุง หรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา รวมทั้งไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ซัมซุงจะปราศจากไวรัส หรือบัคใดๆ

3. ซัมซุงไม่รับผิดหากมีเหตุที่ส่งผลให้เว็บไซต์ซัมซุงไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราว และไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงเหตุดังกล่าวอันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของเรา หรือที่เกิดจากความผิดพลาดใดๆ หรือเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้จากการซ่อมหรือบำรุงรักษาระบบ

นโยบายและการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายและสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การซื้อขายบนเว็บไชต์ซัมซุงนั้น รวมถึงข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องการซื้อขาย ให้บังคับตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย โปรแกรม CLICK AND COLLECT

โปรแกรม CLICK AND COLLECT คืออะไร

Click and Collect คือ โปรแกรมการซื้อสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ แล้วรับสินค้า ณ Samsung Experienced store สาขาที่ท่านเลือก โดยในกรณีนี้จะถือว่าท่านได้ทำการซื้อสินค้าโดยตรงจากร้านค้าที่ท่านเลือกรับสินค้า

รายชื่อซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ (Samsung Experience Store) ที่เข้าร่วมโปรแกรม CLICK AND COLLECT

 1. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เอ็มควอเทียร์
 2. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 9
 3. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเวิลด์
 4. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน มาบุญครอง
 5. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท สยามพารากอน
 6. ซัซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เอ็ม ช๊อป บิ๊กซี สะพานควาย
 7. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เลคคอม เทอร์มินอลทเวนตี้วัน
 8. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ซีเอสซี เกทเวย์ เอกมัย
 9. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เอสพลานาด
 10. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน บางรัก
 11. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เดอะมอลล์ ท่าพระ
 12. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล 2 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
 13. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น3
 14. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น2
 15. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 16. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 17. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล โรบินสัน ศรีสมาน
 18. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน พลัสมอลล์บางใหญ่
 19. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่
 20. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่
 21. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เล๊กคอม บิ๊กซีเอ๊กตร้าบางใหญ่
 22. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ท็อปเทล เดอะมอลล์ บางแค
 23. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เลคคอม ซีคอนบางแค
 24. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 25. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท แฟชั่นไอส์แลนด์
 26. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
 27. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เดอะมอลล์บางกะปิ
 28. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 29. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซียร์รังสิต
 30. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 31. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 32. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ซีเอสซี เซียร์รังสิต
 33. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เลคคอม บิ๊กซี ลาดพร้าว
 34. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัล พระราม 3
 35. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น3
 36. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 2
 37. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น พาราไดซ์ พาร์ค
 38. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ซีคอนสแควร์
 39. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ซีคอนสแควร์ 2 ชั้นจี
 40. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล บางนา ชั้น5
 41. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท บิ๊กซี บางพลี
 42. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน สมุทรปราการ
 43. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ แม็กซ์ลิงค์ บิ๊กซี อิมพีเรียล สำโรง ชั้น4
 44. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เลคคอม โฮมโปรบางนา
 45. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค เมกาบางนา
 46. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
 47. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ชลบุรี
 48. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เอ็ม แอนด์ เอ็น คอมมินิเคชั่น โรบินสัน จันทบุรี
 49. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
 50. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ศิริวัฒนาพร แหลมทองระยอง
 51. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ โรบินสันปราจีนบุรี
 52. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ โรบินสันอมตะชลบุรี
 53. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
 54. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เลคคอม เทอมินอล 21 พัทยา
 55. ซัมซุง เอ็กพีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ เซ็นทรัลชลบุรี
 56. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิซ พลัส เน็ตเวิร์ค เซ็นทรัล พลาซา ระยอง
 57. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ บูรพวัฒน์ เซ็นทรัล ศรีราชา
 58. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น บิ๊กซี ลพบุรี
 59. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
 60. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน สระบุรี ชั้น2
 61. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น2
 62. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน ลพบุรี ชั้น2
 63. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น2
 64. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น2
 65. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น1
 66. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลอยุธยา
 67. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น2
 68. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล มหาชัย ชั้น2
 69. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค บิ๊กซี อ้อมใหญ่
 70. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค โรบินสัน เพชรบุรี
 71. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ โรบินสันราชบุรี
 72. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
 73. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค บิ๊กซี มหาชัย
 74. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค บิ๊กซี นครปฐม
 75. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
 76. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เมญ่า เชียงใหม่
 77. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ โมบาย ช็อป เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
 78. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ แม่วัง เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
 79. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ แม่วัง เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 80. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ แม่วัง เซ็นทรัลเชียงราย
 81. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ สยามทีวี เชียงใหม่
 82. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น โรบินสัน แม่สอด
 83. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล พิษณุโลก
 84. ซัมซุง เอ็กพีเรียนซ์ สโตร์ เสียงทิพย์ การ์ดโฟน พิจิตร
 85. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทรัพย์เพิ่มพูน บิ๊กซี กำแพงเพชร
 86. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ นครสวรรค์ เจ เอ็ม บี โรบินสัน กำแพงเพชร
 87. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ นครสวรรค์ เจ เอ็ม บี เดอะวอค นครสวรรค์
 88. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ นครสวรรค์ เจ เอ็ม บี วีสแควร์ นครสวรรค์
 89. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์เอ็งจุงฮวด อัศวรรณหนองคาย
 90. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีซีดับบลิว เทเลคอม เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
 91. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ นิรชา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
 92. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน โรบินสันบุรีรัมย์
 93. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เอ็งจุงฮวด อุดรธานี
 94. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน โรบินสันสุรินทร์
 95. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน ทวีกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
 96. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 97. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ขอนแก่น
 98. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล ขอนแก่น
 99. ซัมซุง เอ็กพรีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เทอมินอล 21 นครราชสีมา
 100. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน โรบินสันชัยภูมิ
 101. ซัมซุง เอ็กพรีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เดอะมอลล์นครราชสีมา
 102. ซัมซุง เอ็กพรีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลนครราชสีมา
 103. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
 104. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
 105. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ซีเอสซี บิ๊กซี ภูเก็ต
 106. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์เซ็นทรัลภูเก็ต
 107. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ฟิวเจอร์ช็อป บิ๊กซี ชุมพร
 108. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ฟิวเจอร์ช็อป บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
 109. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
 110. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 111. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ โรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 112. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ปัตตานีคอมมูนิเคชั่น เมืองปัตตานี
 113. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ โรบินสันตรัง
 114. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
 115. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร สหไทยทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 116. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาเชียงใหม่
 117. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาโคราช
 118. ศูนย์บริการซัมซุง สาขานครสวรรค์
 119. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาพระนครศรีอยุธยา
 120. ศูนย์บริการซัมซุง สาขามีนบุรี
 121. ศูนย์บริการซัมซุง สาขารัตนาธิเบศร์
 122. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาสีลม
 123. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา เซ็นทรัลพระรามสอง
 124. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา ซีคอนบางแค
 125. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
 126. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา พัทยา
 127. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา ภูเก็ต
 128. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา ระยอง
 129. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา สกลนคร
 130. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา สมุทรปราการ
 131. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา หัวหิน
 132. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา อุดรธานี
 133. ศูนย์บริการซัมซุงสาขา อุบลราชธานี
 134. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาหาดใหญ่
 135. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาขอนแก่น
 136. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาสุราษฎร์ธานี
 137. ศูนย์บริการซัมซุง สาขาพิษณุโลก
 138. ซัมซุง ช้อป บาย คอมเซเว่น โรบินสัน ลาดกระบัง
 139. ซัมซุง ช้อป บาย คอมเซเว่น โลตัส เอส ชัยนาถ
 140. ซัมซุง ช้อป บาย คอมเซเว่น โลตัส เอส อมตะ ชลบุรี
 141. ซัมซุง ช็อป บาย คอมเซเว่น ท็อป พลาซ่า สิงห์บุรี
 142. ซัมซุง ช้อป บาย บูรพวัฒน์ โรบิน บ่อวิน ชลบุรี
 143. ซัมซุง ช็อป บิ๊กซี เลย
 144. ทีจี โฟน ซัมซุง ไอที สแควร์
 145. ปกรณ์และเพื่อน ชั้น 2 โลตัส กระบี่
 146. ซัมซุง ช็อป บาย คอมเซเว่น บิ๊กซี สมุทรสงคราม

โปรแกรม CLICK AND COLLECT ใช้เวลาดำเนินการเพื่อรับสินค้าเท่าใด

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ Click and Collect จะใช้ระยะเวลาจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าที่ท่านเลือก 1-3 วันทำการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 3- 5 วันทำการสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด (นับเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยร้านค้าจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งวันที่ท่านเริ่มมารับสินค้าได้

จะรับสินค้าที่สั่งซื้อไว้ได้อย่างไร

1. กรุณาติดต่อแคชเชียร์ หรือพนักงานภายในร้านค้าที่ท่านเลือกภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ร้านค้าแจ้งให้ท่านรับสินค้า เพื่อติดต่อขอรับสินค้าโดยต้องแสดงอีเมลล์ยืนยันการสั่งสินค้า เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้าก่อนการรับสินค้า หากท่านไม่สะดวกเดินทางเข้ารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านเลือกรับสินค้าเท่านั้น

2. ลูกค้าสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทนได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องแสดงสำเนาอีเมลล์การสั่งซื้อสินค้าเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้า

จะเปลี่ยนแปลงร้านค้าที่รับสินค้าได้อย่างไร

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสินค้าได้ทุกกรณี

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า ท่านสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าที่ร้านค้าที่ท่านได้รับสินค้าเท่านั้น