Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย

 

หน้าเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างถึงในหน้าเว๊บไชต์นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการขายสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ของเรา http://www.samsung.com/th ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงการขายสินค้าของเราโดยบุคคลภายนอก

 

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด ก่อนที่จะสั่งสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรานั้น จะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆ บนเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถพิมพ์สำเนาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตได้ เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้จัดการเว็บไซต์ http://www.samsung.com/th โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

พื้นที่ให้บริการ

เราไม่รับคำสั่งซื้อจากผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศไทย หรือคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งนอกประเทศไทย

คำรับรองของผู้ซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านรับรองว่า

(1) ท่านสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) ท่านอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3) ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ

(4) ท่านเข้าเว็บไซต์จากประเทศไทย

ข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

1. คำสั่งซื้อของท่านถือว่าเป็นคำเสนอในการซื้อสินค้าจากเรา ท่านจะต้องสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสิ้นทางออนไลน์ และต้องดำเนินการชำระเงินตามช่องทางที่ให้ไว้ภายในกำหนดเวลา หลังจากที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าแล้วท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อจากเราเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของท่าน โดยจะมีการระบุเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดของสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ ซึ่งอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อนั้นไม่ได้หมายความว่า เราได้ตกลงและยอมรับการสั่งซื้อดังกล่าว แต่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่านเท่านั้น โดยคำสั่งซื้อทั้งหมดนั้นจะต้องมีการตกลงและยอมรับจากเราก่อน ซึ่งเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านเมื่อเราได้ส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าให้แก่ท่าน อันเป็นการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายขึ้น เราอาจปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านได้หาก

 (1) สินค้าหมด

(2) การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ (ในกรณีบัตรเครดิต/เดบิต) หรือเราไม่ได้รับการชำระเงินจากท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด (การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต/เคาท์เตอร์ เซอร์วิส)

(3) มีข้อผิดพลาดในเรื่องราคา หรือคำอธิบายของสินค้า (โปรดดู “ราคาและการชำระเงิน” ด้านล่าง) หรือ

(4) หากคุณสมบัติของท่านไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่อง “คำรับรองของผู้ซื้อ” ตามที่ระบุข้างต้น

 

2. เมื่อท่านได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากเราแล้ว ท่านสามารถยกเลิกสินค้าของท่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 689 3232 ตลอดเวลา เฉพาะในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้า และสินค้ายังไม่ได้ออกจากคลังสินค้าเพื่อไปส่งถึงท่าน แต่หากท่านต้องการยกเลิกสินค้าหลังจากที่ท่านได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าแล้วนั้น ท่านสามารถปฏิเสธการรับของแก่ผู้ขนส่งโดยไม่ต้องเซ็นรับสินค้า

3. สัญญาซื้อขายระหว่างท่านและบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะเกิดขึ้นเมื่อ

1) เราส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าไปยังท่าน หรือ

2) มีการจัดส่งสินค้า 

 4. สัญญาซื้อขายระหว่างท่านและเราจะมีผลผูกพันเฉพาะรายการสินค้าที่เราได้มีการส่งอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าให้แก่ท่านเท่านั้น เราไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดหาสินค้าอื่นใดที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าจากเรา

สถานะของเรา

เราอาจนำเสนอการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของเราหรือไม่ก็ตามบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่ตกลงหรือรับรองว่าสินค้าที่ท่านซื้อจากผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของเราจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดต่อคำรับรองอื่นใดในสินค้าของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง ข้อความปฏิเสธความรับผิดนี้ไม่ได้ส่งผลให้ท่านไม่สามารถเรียกร้องตามกฎหมายจากผู้ขายอื่น หากท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านจะต้องติดต่อผู้ขายอื่นนั้นโดยตรง เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีบุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมของท่านและเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลภายนอกนั้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว

การจัดหา การจัดส่ง และการติดตั้ง

1. เราจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านที่ชั้น 1 ของอาคาร ตามที่อยู่ที่จัดส่งในประเทศไทยที่ท่านได้ระบุไว้ และต้องมีผู้ลงนามรับสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าให้แก่ท่าน หากไม่มีผู้ลงนามรับสินค้าจากเรา หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุในใบยืนยันการส่งสินค้า ท่านสามารถติดต่อมายังเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 689 3232 ของเราได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น. ทุกวัน

2.ระยะเวลาในการส่งสินค้าประเภทสินค้าที่จองล่วงหน้านั้นเป็นเพียงช่วงเวลาที่คาดการณ์เท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการผลิตสินค้า หากมีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าประเภทสินค้าจองล่วงหน้า เราจะแจ้งไปยังท่านก่อนล่วงหน้า

3. การจัดส่งสินค้านั้นไม่รวมถึงการติดตั้งเว้นแต่ได้มีการแจ้งโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์ของเรา

ความเสี่ยงภัย และกรรมสิทธิ์

1. จะถือว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงภายในสินค้าเมื่อได้มีการจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่จัดส่งตามที่ท่านได้ระบุไว้

2. ท่านจะได้กรรมสิทธิ์ในสินค้าเมื่อ

1) ได้มีการส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งตามที่ท่านได้ระบุไว้และมีผู้ลงนามรับสินค้า หรือ

(2) เมื่อเราได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนของค่าสินค้า รวมไปถึงค่าส่งสินค้า (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง)

ราคาและการชำระเงิน

1. ราคาของสินค้าเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ในแต่ละคราว เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยราคาสินค้าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) ซึ่งจะระบุไว้ชัดแจ้งบนหน้าเว็บไซต์

2. ราคาสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบถึงคำสั่งซื้อที่ท่านได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว

3. เนื่องจากเว็บไซต์ของเราได้มีสินค้าจำนวนมาก จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องราคาสินค้าบางรายการ แม้ว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้น เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่านและตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องราคา โดยราคาที่แท้จริงนั้นต่ำกว่าที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ เราจะแก้ไขราคาให้เป็นไปตามราคาที่แท้จริงเมื่อเราจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านและจะคิดราคาที่แท้จริงดังกล่าว หากราคาที่แท้จริงนั้นสูงกว่าราคาที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ เราอาจจะติดต่อไปยังท่านเพื่อแจ้งข้อมูลนี้ก่อนการส่งสินค้า หรืออาจจะปฏิเสธคำส่งซื้อของท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว หากความผิดพลาดในเรื่องราคานั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้งและหากท่านได้ใช้ความระมัดระวังหรือมีเหตุผลมากพอก็สามารถรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

 4. การชำระเงินค่าสินค้าสามารถทำโดยการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เฉพาะวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี การชำระเงินผ่านทางออนไลน์ (internet banking) หรือชำระทางเคาท์เตอร์เซอร์วิสที่กำหนด โดยการชำระเงินจะต้องทำหลังจากที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า หากเป็นการชำระทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ข้อมูลการชำระเงินจะถูกเก็บบันทึกโดย 2C2P, และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารอื่นที่เรากำหนด

นโยบายการคืนสินค้า

1. ท่านสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สาเหตุของการคืนสินค้า

สินค้ายังไม่เคยถูกใช้งาน

สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง

สินค้าครบ

ไม่ได้รับความเสียหาย

สินค้ามีตำหนิหรือใช้งานไม่ได้

   

 

ได้รับสินค้าผิด

 

ได้รับสินค้าไม่ครบ

   

เปลี่ยนใจ (คืนสินค้า)

 

   

 

2. หากท่านต้องการที่จะคืน/เปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 02 689 3232 ตลอดเวลา

3. หากท่านพบว่าสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อนั้นมีตำหนิ ท่านสามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 02 689 3232 ตลอดเวลา หากท่านแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันส่งสินค้าว่าสินค้ามีตำหนิ ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ซ่อมสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า หรือรับเงินคืน

4. หากท่านคืนสินค้าให้แก่เรา (โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในตารางด้านบน) เราจะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน โดยจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้รับสินค้าจากท่าน เราจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าคืนจากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

5. ท่านจำเป็นต้องดูแลรักษาสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อในระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของท่าน หากท่านไม่ได้ดูแลรักษาสินค้าเสมือนเป็นสินค้าของท่านและคืนสินค้าให้แก่เรา เราอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านได้ ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของท่าน ในกรณีที่ท่านขอคืนสินค้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเสียหาย อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าที่ท่านขอคืนนั้นได้รับความเสียหายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1

6. เราจะทำการคืนเงินตามวิธีที่ท่านได้ชำระเงินมา โดยหากท่านชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เราจะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตท่านตามที่ท่านได้ระบุตอนสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า แต่หากท่านชำระเงินผ่านทางออนไลน์ บัตรเดบิต หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส เราจะติดต่อไปยังท่านตามรายละเอียดที่ท่านได้ระบุไว้ เพื่อสอบถามเลขบัญชีในการโอนเงินคืน และอาจขอเอกสารใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

7. เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้สินค้าในทางที่ผิด ความประมาทเลินเล่อ ความเสียหายทางกายภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยทั่วไป สินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อให้นำไปขายต่อหรือในทางการค้า และเราไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง กรุณาอย่าแกะ ลอก หรือฉีกหมายเลขตัวเครื่องสินค้า (Serial Number)

8. นโยบายการคืนสินค้าไม่กระทบถึงสิทธิที่ท่านมีตามกฎหมาย

การรับประกันสินค้า

รายละเอียดในเรื่องการรับประกันสินค้าสามารถดูได้ที่ : บริการช่วยเหลือ

ความรับผิด

1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราขอยกเว้นความรับผิดต่อท่านสำหรับ

1.1 ความตายหรือการได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา

1.2 การทุจริตหรือการแสดงข้อความที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง

1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2. เราไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญหายเสียหายดังต่อไปนี้ อันเกิดจากการที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1 สูญเสียรายได้

2.2 สูญเสียในธุรกิจ

2.3 สูญเสียกำไร

2.4 สูญเสียในการลดค่าใช้จ่ายที่ประมาณการณ์ไว้

2.5 สูญเสียของข้อมูล

2.6 สูญเสียเวลาในการจัดการหรือทำงาน

2.7 ความสูญหายหรือเสียหายโดยทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ แม้ว่าความสูญหาย เสียหาย และเหตุนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้ หรือเราได้รับการเตือนถึงความสูญหาย เสียหายนั้นแล้ว

การติดต่อสื่อสารโดยลายลักษณ์อักษร

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ท่าจะต้องยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกับเรานั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อท่านทางอีเมลล์หรือให้ข้อมูลต่างๆ กับท่านโดยการประกาศบนหน้าเว็บไซต์เรา ท่านตกลงให้ใช้วิธีการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์และรับทราบว่าสัญญา ประกาศ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เราจัดหาให้กับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน

การบอกกล่าว

หากท่านมีเรื่องต้องแจ้งมายังเรา ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 -35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้แก่เราเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หรือในรูปแบบอื่นใดที่ระบุในข้างต้นว่า เป็น การติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ทราบเมื่อเราได้มีประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่ออยู่ในกล่องขาเข้าในอีเมลล์ท่าน หรือหลังจากสามวันนับแต่วันที่ส่งจดหมาย การที่จะถือว่าการบอกกล่าวใดๆ นั้นสมบูรณ์หรือไม่ ให้เป็นไปตามข้อนี้ ในกรณีของการส่งจดหมายนั้น ต้องส่งตามที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งตอนสั่งซื้อสินค้า ส่วนการแจ้งทางอีเมลล์นั้น ต้องส่งไปตามอีเมลล์ที่ผู้ซื้อสินค้าได้ระบุไว้แจ้งตอนสั่งซื้อสินค้า

การโอนสิทธิและหน้าที่

1. สัญญานี้เป็นการผูกพันกันระหว่างท่านและเรา และรวมไปถึงตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของเราด้วย

2. ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบสัญญานี้ หรือสิทธิและหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญานี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3. เราอาจโอน มอบหมาย หรือมอบอำนาจช่วงในสัญญานี้ หรือสิทธิและหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาของสัญญา

เหตุสุดวิสัย

1. เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ อันเป็นเหตุให้เราไม่สามารถกระทำการตามสัญญานี้ หรือกระทำการล่าช้า กว่าที่กำหนดในสัญญานี้ เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่เราไม่สามารถควบคุมได้
2. เหตุสุดวิสัย รวมถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินกว่าเราจะควบคุมได้ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) การหยุดงานประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการกระทำใดที่เป็นการก่อจลาจลในโรงงาน

(ข) การก่อการร้าย การก่อจลาจล การบุกรุก การโจมตีหรือการคุกคามของผู้ก่อการร้าย ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามต่อกันหรือไม่) หรือการเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม

(ค) ไฟไหม้ ระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด

(ง) ไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ เรือ เครื่องบิน รถยนต์ หรือทางสาธารณะอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

(จ) โทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนไม่สามารถใช้การได้

(ฉ) กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับหรือข้อจำกัด หรือคำสั่งใดๆ ของรัฐ

(ช) โรคระบาด

3. ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัย ให้การปฏิบัติตามสัญญานี้หยุดไว้ชั่วคราว และเรามีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาไปได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะหาทางปฏิบัติตามสัญญาในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยขึ้น

การสละสิทธิ์

1. ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากเราล่าช้าหรือเพิกเฉยไม่บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามสัญญา หรือใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดภายใต้สัญญานี้ต่อท่าน  ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวและจะไม่เป็นการทำให้ท่านได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2. การที่เราสละสิทธิ์ที่จะบังคับกับการผิดสัญญาครั้งหนึ่งนั้น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อการผิดสัญญาที่ต่อเนื่องมาหรือการผิดสัญญาในครั้งอื่น

3. กรณีจะไม่ถือว่าเราได้สละสิทธิ์ในข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ เว้นแต่เราได้มีการสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปฏิบัติตาม คำบอกกล่าว ข้างต้นไปยังท่าน

โมฆะบางส่วน

หากศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจใดมีความเห็นว่าข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรม ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนที่เหลือย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือเสียไปด้วยเหตุดังกล่าว

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เรามีสิทธิที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ โดยการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในขณะที่ท่านสั่งสินค้าจากเรา

เว็บไซต์ของเรา

1. เราเป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงสื่อและเนื้อหาบนเว็บไซต์เรา ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ สื่อ และเนื้อหาบนเว็นไซต์ของเราได้ในทางที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เราไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำสำเนา เนื้อหาและสิ่งอื่นใดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เราโดยเด็ดขาด

2. เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะตอบสนองความต้องการของท่านได้ทุกประการ หรือจะไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา  อีกทั้งไม่รับประกันว่าจะไม่มีไวรัส หรือบัก

3. เราพยายามที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถใช้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เราไม่รับผิดหากมีเหตุที่ส่งผลให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ และไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงเหตุดังกล่าวอันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของเรา หรือที่เกิดจากความผิดพลาดจากระบบ การซ่อมและบำรุงรักษาระบบ

นโยบายและการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายและสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ระบุอยู่ใน สิทธิส่วนบุคคล

สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา ไม่มีสิทธิที่จะต้องเข้าผูกพันและปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญานี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาซื้อขายบนเว็บไชต์ของเรานั้น รวมถึงข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องการซื้อขาย ให้บังคับตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

ข้อตกลง

เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย โปรแกรม CLICK AND COLLECT

โปรแกรม CLICK AND COLLECT คืออะไร

Click and Collect คือ โปรแกรมการซื้อสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ แล้วรับสินค้า ณ Samsung Experienced store สาขาที่ท่านเลือก โดยในกรณีนี้จะถือว่าท่านได้ทำการซื้อสินค้าโดยตรงจากร้านค้าที่ท่านเลือกรับสินค้า

รายชื่อซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ (Samsung Experience Store) ที่เข้าร่วมโปรแกรม CLICK AND COLLECT

 1. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน พลัสมอลล์บางใหญ่
 2. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท บิ๊กซี บางพลี
 3. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่
 4. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่
 5. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เอ็ม ช๊อป บิ๊กซี สะพานควาย
 6. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล บางนา ชั้น5
 7. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 8. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 9. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล 2 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
 10. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น3
 11. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น3
 12. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 2
 13. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัล พระราม 3
 14. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 9
 15. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเวิลด์
 16. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เอ็มควอเทียร์
 17. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท แฟชั่นไอส์แลนด์
 18. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
 19. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน มาบุญครอง
 20. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น พาราไดซ์ พาร์ค
 21. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ซีคอนสแควร์
 22. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ซีคอนสแควร์ 2 ชั้นจี
 23. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท สยามพารากอน
 24. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เดอะมอลล์บางกะปิ
 25. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เดอะมอลล์ ท่าพระ
 26. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
 27. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 28. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท บลูพอร์ต หัวหิน
 29. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น จังซีลอน
 30. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
 31. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซียร์รังสิต
 32. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น โรบินสัน แม่สอด
 33. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เมญ่า เชียงใหม่
 34. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
 35. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ชลบุรี
 36. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ขอนแก่น
 37. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เซ็นทรัล ขอนแก่น
 38. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น บิ๊กซี ลพบุรี
 39. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 40. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น2
 41. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 42. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล พิษณุโลก
 43. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล มหาชัย
 44. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
 45. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ คอมเซเว่น เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
 46. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 47. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล โรบินสัน ศรีสมาน
 48. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เพาเวอร์ฟูล เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น2
 49. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ เจมาร์ท ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 50. ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ทีจี โฟน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โปรแกรม CLICK AND COLLECT ใช้เวลาดำเนินการเพื่อรับสินค้าเท่าใด

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ Click and Collect จะใช้ระยะเวลาจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าที่ท่านเลือก 1-3 วันทำการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 3- 5 วันทำการสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด (จันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยร้านค้าจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งวันที่ท่านเริ่มมารับสินค้าได้

จะรับสินค้าที่สั่งซื้อไว้ได้อย่างไร

กรุณาติดต่อแคชเชียร์ หรือพนักงานภายในร้านค้าที่ท่านเลือกภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อติดต่อขอรับสินค้าโดยต้องแสดงอีเมล เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้าก่อนการรับสินค้า หากท่านไม่สะดวกเดินทางเข้ารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านเลือกรับสินค้าเท่านั้น

*คุณลูกค้าสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทนได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องแสดงสำเนาอีเมลการสั่งซื้อสินค้าเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้า

จะเปลี่ยนแปลงร้านค้าที่รับสินค้าได้อย่างไร

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสินค้าได้ทุกกรณี

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า ท่านสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าที่ร้านค้าที่ท่านได้รับสินค้าเท่านั้น