{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "event": "set_user_property", "user_property": { "user_id":"None", "customer_type":"student" } }
{ "type": "gtmStart" }

Eğitim indirimi aktif

Eğitim indirimi aktif

Samsung Care+ Sigorta Paketi Poliçesi

EK B

SAMSUNG CARE + SIGORTA PAKETI POLİÇESİ

*İşbu sigorta teminatları Gulf Sigorta A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Sipariş No

 

Fatura Tarihi

 

Cihaz Seri No

 

Cihaz Marka / Modeli

 

Sigorta Başlangıç Tarihi

 

Sigorta Bitiş Tarihi

 

Sigorta Bedeli

 

Sigorta Primi

 

Sigorta Ettiren                        : Yukarıda özellikleri belirtilen cihazı satın alan kişi.

Sigortalı                                  : Cihazı kullanan kişi.

Sigortacı                                 : Gulf Sigorta A.Ş.

 

Lütfen, teminat kapsamına giren bir hasar anında gecikmeksizin 0850 241 77 11 numaradan Gulf Çağrı Merkezi ile irtibata geçiniz. Lütfen Gulf Sigorta nezdinde hasarınıza ilişkin herhangi bir kayıt oluşturmadan hasarlı cihazı Samsung Yetkili Servis Merkezi dahil olmak üzere herhangi bir Servis Merkezinde onarım için teslim etmeyiniz.

Detaylı bilgilendirme için aşağıda yer alan sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

1.      KAZAEN ZARARA UĞRAMA TEMİNATI

İşbu sigorta sözleşmesi, sigortacı tarafından Samsung ürünlerini (cihaz) satın alan kişilere, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları kapsamında ve sigortalı sıfatıyla kazaen zarara uğrama güvencesinden poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

Sigorta, sözleşmede belirtilen ve aşağıdaki istisnalara tabi olarak teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda cihazın onarımı, parça değişimi, cihazın servise kargolanması (çift taraflı) ile ilgili kargo ücretleri, işçilik hizmetlerini kapsar.

İşbu sigorta kapsamındaki teminat tüm dünyada meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır ancak onarımlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılacak onarım veya değiştirme işlemlerinde, yalnızca Samsung Yetkili Servisleri kullanılacaktır.

2.      TEMİNATIN KAPSAMI

Yukarıda belirtilen Kazaen Zarara Uğrama Sigorta Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki cihazın; ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarlarını bir (1) yıl süreli sözleşmede (1) kez ile sınırlı; iki (2) yıl süreli sözleşmede iki (2) kez ile sınırlı olmak üzere kapsamaktadır.

Sigortacı, sigorta süresi içinde gerçekleşen teminat kapsamındaki bir olay sonucu cihazın hasarlanması durumunda, işbu Sigorta Sözleşmesi hüküm ve şartlar, teminat dışında kalan haller ve limitleri çerçevesinde, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar olmak üzere, cihazın onarılması ya da aynı veya benzer teknik özelliklere sahip bir cihazla değiştirilmesi masraflarını var ise muafiyet tenzil edilerek tazmin eder.

Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, sigorta sözleşmelerinin tarafları hasarın belirli bir yüzdesinin (muafiyet) sigortalı tarafından karşılanacağını kararlaştırabilmektedirler. Cihazın tamamen hasarlanması durumunda, sigorta bedeli üzerinden %30 muafiyet uygulanacaktır.

İşbu sigorta teminatları kapsamında hiçbir hasar nakit olarak tazmin edilmeyeceği gibi, sigortalının da hiçbir halde nakit tazminat talep hakkı bulunmamaktadır.

3.      TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN HALLER

a.    Boya işi, ürün cilası hasarları, çöküntüler veya çizikler, ekipman ve üretimden kaynaklı cihaz içerisinde kalmış atık parçalar, plastik parçalar gibi cihazın çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar.

b.   Üretici talimatlarına uyulmaması durumunda oluşacak hasarlar.

c.    İletişim veya uydu sistemlerindeki hatalar da dahil ancak sadece bunlarla da sınırlı olmamak üzere mekanik hata, yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar.

d.   Normal aşınma ve yıpranma, gizli ürün hatası dolayısıyla veya cihazın normal kullanımı esnasında meydana gelen zararlar.

e.    Yetkisiz onarım, deprem, kasırga, kötüye kullanım, kasten zarar, batarya sızıntısı, her türlü haşerat istilası dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.

f.     Cihazı değiştirmeye çalışma sonucu (kesme, biçme ve şekillendirme vs.) verilen zararlar.

g.    Normal kullanımdan doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları.

h.   Aile bireylerinin, kendisinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı (eş, çocuk veya ana-baba) kazara olmayan kasti zarar vermeler  ve/veya bu kişilerin yaptığı dolandırıcılıktan kaynaklanan hasarlar.

i.      Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan ürünler.

j.     Üretici veya İthalatçının garantisi veya teminatı kapsamına giren giderler.

k.   Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması.

l.      Şarj aletinde kullanıcı kaynaklı veya kullanım hatası nedeniyle oluşan problemler.

m. Cihazda bir hasar bulunmaması halinde oluşan maliyetler. Ancak, sadece onarım tespit bedeli ve cihazın servise gönderilmesi ile ilgili (çift taraflı) kargo masrafları (1) bir defaya mahsus olmak üzere Gulf tarafından karşılanacak olup, bir defadan fazla olan durumlar teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

n.   Cihazın bozulmasından kaynaklanan hasar sonucu oluşan dolaylı maliyetler,

o.    Cihazın IMEI numarası ya da seri numarası üzerinden oynanmış ya da oynamaya teşebbüs edilmiş veya IMEI numarasının belirlenemediği ve doğrudan IMEI numarasının tahribatından kaynaklanan bir hasar.

p.   Cihazın arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı.

q.   Cihazla birlikte alınmayıp (orijinalinde bulunmayan) daha sonradan dahil edilen şarj aletleri ve diğer aksesuarlar.

r.     Yanlış kurulum, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler ya da tekrar kurulum, bilerek ya da bilmeden indirilen hatalı yazılım ya da program ya da herhangi bir virüs. İşbu kapsam dışı hal kapsamında virüs, Truva atları, solucanları, yazılım bombalarını ya da cihazın işletim sistemi yazılımının ya da içerik yüklemesinin düzgün çalışmasını ya da tümden çalışmasını engelleyen herhangi bir program ya da yazılımı içerir.

s.     Elektriğin yanlış kullanımı ya da yanlış kontrol ayarları ya da üretici firma tarafından onaylanmayan aksesuar ya da ürün kullanımı

t.     Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında bırakılan diğer hallerden ortaya çıkan zarar ve masraflar.

4.      GENEL HÜKÜMLER

a.    Riziko ortaya çıktığında sigortalının yükümlülükleri:

§  Sigortalı, kazaen zarara uğrama durumunda gecikmeksizin/derhal ve her halükarda beş (5) iş günü içerisinde Gulf Çağrı Merkezi (0850 241 77 11) üzerinden Gulf Sigorta A.Ş.’ye hasarı bildirim yükümlülüğü altındadır. Bildirim yükümlülüğünün gereği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tazminatın indirilmesi durumu söz konusu olabilecektir.

§  Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcı fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer.

§  Onarımlar, Gulf Sigorta A.Ş.’nin yetkilendirdiği Samsung yetkili servis merkezleri tarafından yasal süre olan yirmi (20) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Bu süre, cihazın servise teslim edildiği günden itibaren başlayacaktırAncak, mücbir sebepler ve/veya üretici yada distribütör kaynaklı gecikmeler ile salgın hastalık nedeni ile alınan önlemler/kısıtlamalar gibi, bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sigortacının kendi kontrolü dışında gelişen olaylardan ileri gelen gecikmelerde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

§  Cihazın tamir edilememesi, tamirin 20 (yirmi) iş gününden uzun sürmesi veya hasarlı cihazın değiştirilmeye uygun olduğuna karar verilmesi durumunda sigortalının satın almış olduğu cihaz aynı veya benzer teknik özelliklere sahip bir ürünle (cihaz) değiştirilecektir. Teknolojik gelişmeler nedeni ile değiştirilen yeni ürünün fiyatı ilk ürünün satın alma fiyatından düşük olabilir. Buna karar verme inisiyatifi sigortacıdadır.

§  Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, Gulf Sigorta A.Ş.’nin poliçede belirtilen adresine gönderilmelidir:

-      Ürünün orijinal alış faturası ve sigorta poliçesi.

-      Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir şekilde anlatan imzalı beyan.

§  Eğer arıza yahut hasar bu poliçeyle teminat altına alınan haller dışında bir sebep ile meydana gelmişse Gulf Sigorta A.Ş. söz konusu tamir masraflarından bu poliçe kapsamında sorumlu olmayacaktır. Ancak poliçe süresi boyunca bir defaya (1 kez) mahsus olmak üzere, sadece arıza tespit ücreti (onarım masrafları hariçtir) Gulf Sigorta A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

§  Hasara konu elektronik cihazın onarımı yetkili servis merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Onarım sırasında bilgi ve veri kaybı yaşanabileceğinden cihazdaki tüm verilerin yedeklenmesi veya silinmesi sigortalının sorumluluğundadır. Cihazda kalan kişisel verilerin veri güvenliği veya gizliliği açısından cihaza yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin onarımın gerçekleştirilmesi esnasında kaybolması, silinmesi, 3. Kişilerin eline geçmesi hallerinden dolayı Sigortacı ve/veya Servis sorumlu olmayacak; bu sebeple cihazda bulunan ilgili alanların kapalı, şifrelenmiş veya silinmiş olarak gönderilmesi gerekecektir.

b.   Sözleşme süresi içindeki beyan yükümlülüğü;

Sözleşme süresi boyunca, herhangi bir zarardan önce veya sonra bu sigorta ile ilgili olarak sigortalının;

§  Önemli bir gerçeği veya durumu kasıtlı olarak gizlemiş olması,

§  Sahtecilik amaçlı hareket etmiş olması,

§  Yalan beyanda bulunmuş olması halinde

sigortacı sözleşmeyi feshedebilecektir. Söz konusu halde sigortalının herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.

5.      HALEFİYET

Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir.

6.      TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLER

Poliçeniz ile ilgili her türlü talebiniz için (hasar bildirimi, dilek, öneri ve şikayet) 0850 241 77 11 numaralı telefonu arayarak ve/veya iletisim@gulfsigorta.com.tr adresimize elektronik posta göndererek ve/veya adresimize şahsen gelerek bizlere ulaşabilirsiniz.

Şikayetlerinizi ayrıca, Türkiye Sigorta Birliği’ne (www.tsb.org.tr), 2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (sdkbilgi@hmb.gov.tr.) iletebilirsiniz.

7.      TAHKİM

Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta ettiren, bu Sigorta Sözleşmesi'nden doğan bir uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir.

Sigorta ettiren, tahkime ilişkin olarak www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.

8.      UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

9.      SOVTAJ

Teminat kapsamındaki Ürünlere ilişkin taleplerden doğan tüm sovtajlar ve rücular sigortacının mülkiyetindedir. Bu aşamadan sonra Sigortacı cihazları geri dönüşüme kazandırmak üzere 3. Taraflara iletebileceğinden ürünün içinde bulunan bilgiler bakımından kişisel veri güvenliği ve gizliliği açısından herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

10.  FESİH VE CAYMA

Sigorta ettiren, işbu poliçe ve fatura ile başvurarak sözleşmenin başlangıç tarihinden sonra sözleşmedeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla işbu poliçeden otuz (30) gün içinde cayabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta ettiren, cayma süresinin ardından sözleşmeyi feshedemez.

11.  DEĞİŞİKLİKLER

Sigorta ettiren ve sigortacı tarafından birlikte yazılı olarak onaylanmadıkça işbu poliçede hiçbir değişiklik yapılamaz. Burada aksi öngörülmediği sürece sigorta ettiren ve sigortacının yazılı onayıyla yapılmayan işbu poliçe kapsamındaki bir yükümlülüğün tadilatı, değişikliği veya yükümlülükten feragat geçerli olmayacaktır.

12.  YAPTIRIMLAR

Bu poliçenin ve/veya sigortacı, onun ana şirketi veya ona ilişkin nihai kontrol gücüne sahip işletmenin tabi olduğu herhangi bir yasa ve/veya düzenlemenin, aleyhinde, sigortacının sigortalıya veya poliçe çerçevesindeki başka bir lehdara sigorta kuvertürü sağlamasını, bunlara ticari işlem akdetmesini veya bunlara başka bir şekilde ekonomik fayda sağlamasını yasaklayan herhangi bir ambargo veya başka türlü bir ekonomik yaptırım öngördüğü ya da Sigortalının veya poliçe çerçevesindeki herhangi bir lehdarın vatandaşı ya da hükümet temsilcisi olduğu durumlar. Bu poliçenin ve/veya sigortacı, onun ana şirketi veya ona ilişkin nihai kontrol gücüne sahip işletmesinin tabi olduğu yasa ve/veya düzenlemeler çerçevesinde ekonomik fayda elde edemeyeceği ilan edilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı lehdar(lar)a herhangi bir fayda sağlanmayacak veya ödeme yapılmayacaktır.

Sigortacının sigorta sözleşmesi akdetmesi, yasal bir yaptırımın ihlalini veya sigortacının bu sözleşme kapsamında teminat sunmasını veya tazminat ödemesini yasaklayan bir düzenlemenin ihlalini teşkil ederse sigortacı bu sözleşme kapsamında herhangi bir teminat sunmak veya tazminat ödemekle sorumlu olmayacaktır.

13.  HASAR ÖDEMELERİ VE MUAFİYET/SORUMLULUĞUN SINIRI

Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, sigorta sözleşmelerinin tarafları hasarın belirli bir yüzdesinin (muafiyet) sigortalı tarafından karşılanacağını kararlaştırabilmektedirler. Cihazın tamamen hasarlanması durumunda, sigorta bedeli üzerinden %30 muafiyet uygulanacaktır.

Sigortacı, cihazın tamamen hasarlanması durumunda, sigorta bedeli üzerinden %30 muafiyet tahsilatını sigorta ettirenden gerçekleştirdikten sonra cihazı aynı marka/ aynı veya benzer teknik özelliklere sahip model cihaz ile değiştirecektir.

Muafiyet ödemesinin 5 iş günü içinde yapılmaması durumunda, hasarlı cihaz işlem yapılmaksızın sigortalı adresine geri gönderilecektir.

Zarar tazmininin ürün değişimi olarak yapılmasından sonra sigortalının sigortacıdan başka bir alacağı kalmamış olacaktır.

İşbu Sigorta Sözleşmesi, kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları bir (1) yıl süreli sözleşmede (1) kez ile sınırlı; iki (2) yıl süreli sözleşmede iki (2) kez ile sınırlı olmak üzere kapsamaktadır.

Önemli Açıklamalar:

§  Her koşulda değişimi yine aynı marka/ aynı veya benzer teknik özelliklere sahip model cihaz ile yapılabilir. Farklı bir marka/model talep edilemez.

§  Değişim anında cihazın orijinal enerji bağlantısıve varsa cihazın diğer aparatları Gulf Sigorta’ya teslim edilmelidir. Aksi takdirde eksik ürünlerin bedeli orijinal fiyatları ile sigortalıdan tahsil edilecektir.

§  Hasarlı cihazın tamir edilmesi (kısmi hasar) durumunda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

§  Değişim durumunda kusurlu ürün ve ürünle beraber verilen ürüne ait diğer aparatların Gulf Sigorta A.Ş.’nin malı olur.

§  İşbu sigorta kapsamındaki hasarlı cihaz değiştirildiğinde poliçe sigortalıya geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

§  Tamir edilecek üründe bırakılan / unutulan malzeme / ürün / eşya ve kişisel bilgi ve dosyaların kaybolmasından Gulf Sigorta A.Ş. sorumlu değildir. Sigorta ettiren tamire gönderilen üründe veri güvenliği veya gizliliği açısından sakıncalı bir durum olmadığını, ürünün donanımına / yazılımına tarafından yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde kaybolması ve/veya silinmesi hallerinden dolayı Gulf Sigorta A.Ş.’nin sorumlu olmayacağını, ürün içerisinde yer alan her türlü üyelik gerektiren alanların (sosyal siteler ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm internet siteleri) kapalı ve/veya şifrelenmiş ve/veya silinmiş olduğunu ve bunlar nedeniyle sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu sigorta, ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybını kapsamaz. Depolanan verileri yedeklemek Sigorta ettiren sorumluluğundadır. Kullanım, iş, kar ve veri kaybı vs. herhangi bir doğrudan, dolaylı veya arızi hasardan ötürü sorumluluğu kapsamamaktadır.

14.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu sözleşmenin ifa edilmesi, hukuki ve ticari değerlendirme süreçleri, risk analizi yapılabilmesi, mevzuatta ve sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta kullanılması gibi sebeplerle meşru menfaatleri korumak amaçlarıyla meşru menfaat olduğu müddetçe makul teknik önlemler alınarak işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, güncellenmekte ve Şirketimizin grup şirketlerine, hizmet aldığı üçüncü kişilere, anlaşmalı kurumlara, aktarılmaktadır. Ayrıca, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel veriler, destek hizmeti veren şirketler, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili meslek kuruluşları, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.gulfsigorta.com.tr’de yer alan “Yasal Uygulamalar” kısmındaki “Gulf Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvurusu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

 

 

SİGORTA ETTİREN İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK C

 

SAMSUNG CARE + EKRAN KORUMA SİGORTA POLİÇESİ

*İşbu sigorta teminatları Gulf Sigorta A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

 

Sipariş No

 

Fatura Tarihi

 

Cihaz Seri No

 

Cihaz Marka / Modeli

 

Sigorta Başlangıç Tarihi

 

Sigorta Bitiş Tarihi

 

Sigorta Bedeli

 

Sigorta Primi

 

 

Sigorta Ettiren                        : Yukarıda özellikleri belirtilen cihazı satın alan kişi.

Sigortalı                                  : Cihazı kullanan kişi.

Sigortacı                                 : Gulf Sigorta A.Ş.

 

Lütfen, teminat kapsamına giren bir hasar anında gecikmeksizin 0850 241 77 11 numaradan Gulf Çağrı Merkezi ile irtibata geçiniz. Lütfen Gulf Sigorta nezdinde hasarınıza ilişkin herhangi bir kayıt oluşturmadan hasarlı cihazı Samsung Yetkili Servis Merkezi dahil olmak üzere herhangi bir Servis Merkezinde onarım için teslim etmeyiniz.

Detaylı bilgilendirme için aşağıda yer alan sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

1.      KAZAEN ZARARA UĞRAMA TEMİNATI

İşbu sigorta sözleşmesi, sigortacı tarafından Samsung ürünlerini (cihaz) satın alan kişilere, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları kapsamında ve sigortalı sıfatıyla ekran koruma güvencesinden poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

Sigorta, sözleşmede belirtilen ve aşağıdaki istisnalara tabi olarak teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda cihazın ekran onarımı, ekran parçası değişimi, cihazın servise kargolanması (çift taraflı) ile ilgili kargo ücretleri, işçilik hizmetlerini kapsar.

İşbu sigorta kapsamındaki teminat tüm dünyada meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır ancak onarımlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılacak onarım veya değiştirme işlemlerinde, yalnızca Samsung Yetkili Servisleri kullanılacaktır.

2.      TEMİNATIN KAPSAMI

Yukarıda belirtilen Kazaen Zarara Uğrama Sigorta Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki cihazın; ani ve beklenmedik bir olay neticesinde cihazın ekranının kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarlarını bir (1) yıl süreli sözleşmede (1) kez ile sınırlı; iki (2) yıl süreli sözleşmede iki (2) kez ile sınırlı olmak üzere kapsamaktadır.

İşbu sigorta teminatları kapsamında hiçbir hasar nakit olarak tazmin edilmeyeceği gibi, sigortalının da hiçbir halde nakit tazminat talep hakkı bulunmamaktadır.

3.      TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN HALLER

a.    Ekran hasarı haricinde meydana gelen tüm hasarlar.

b.   Cihazın çalışmasına engel olmayan hasarlar.

c.    Üretici talimatlarına uyulmaması durumunda oluşacak hasarlar.

d.   Yetkisiz onarım, deprem, kasırga, kötüye kullanım, kasten zarar, batarya sızıntısı, her türlü haşerat istilası - dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.

e.    Cihazı değiştirmeye çalışma sonucu (kesme, biçme ve şekillendirme vs.) verilen zararlar.

f.     Normal kullanımdan doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları.

g.    Aile bireylerinin, kendisinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı (eş, çocuk veya ana-baba) kazara olmayan kasti zarar vermeler ve/veya bu kişilerin yaptığı dolandırıcılıktan kaynaklanan hasarlar.

h.   Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan ürünler.

i.      Üretici veya İthalatçının garantisi veya teminatı kapsamına giren giderler.

j.     Cihazda bir hasar bulunmaması halinde oluşan maliyetler. Ancak, sadece onarım tespit bedeli  ve cihazın servise gönderilmesi ile ilgili (çift taraflı) kargo masrafları (1) bir defaya mahsus olmak üzere Gulf tarafından karşılanacak olup, bir defadan fazla olan durumlar teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

k.   Cihazın IMEI numarası ya da seri numarası üzerinden oynanmış ya da oynamaya teşebbüs edilmiş veya IMEI numarasının belirlenemediği ve doğrudan IMEI numarasının tahribatından kaynaklanan bir hasar.

l.      Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında bırakılan diğer hallerden ortaya çıkan zarar ve masraflar.

4.      GENEL HÜKÜMLER

a.    Riziko ortaya çıktığında sigortalının yükümlülükleri:

§  Sigortalı, kazaen zarara uğrama durumunda gecikmeksizin/derhal ve her halükarda beş (5) iş günü içerisinde Gulf Çağrı Merkezi (0850 241 77 11) üzerinden Gulf Sigorta A.Ş.’ye hasarı bildirim yükümlülüğü altındadır. Bildirim yükümlülüğünün gereği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tazminatın indirilmesi durumu söz konusu olabilecektir.

§  Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcı fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer.

§  Onarımlar, Gulf Sigorta A.Ş.’nin yetkilendirdiği Samsung yetkili servis merkezleri tarafından yasal süre olan yirmi (20) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Bu süre, cihazın servise teslim edildiği günden itibaren başlayacaktır. Ancak, mücbir sebepler ve/veya üretici yada distribütör kaynaklı gecikmeler ile salgın hastalık nedeni ile alınan önlemler/kısıtlamalar gibi, bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sigortacının kendi kontrolü dışında gelişen olaylardan ileri gelen gecikmelerde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

§  Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, Gulf Sigorta A.Ş.’nin poliçede belirtilen adresine gönderilmelidir:

-      Ürünün orijinal alış faturası ve sigorta poliçesi.

-      Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir şekilde anlatan imzalı beyan.

§  Eğer arıza yahut hasar bu poliçeyle teminat altına alınan haller dışında bir sebep ile meydana gelmişse Gulf Sigorta A.Ş. söz konusu tamir masraflarından bu poliçe kapsamında sorumlu olmayacaktır. Ancak poliçe süresi boyunca bir defaya (1 kez) mahsus olmak üzere, sadece arıza tespit ücreti (onarım masrafları hariçtir) Gulf Sigorta A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

§  Hasara konu elektronik cihazın onarımı yetkili servis merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Onarım sırasında bilgi ve veri kaybı yaşanabileceğinden cihazdaki tüm verilerin yedeklenmesi veya silinmesi sigortalının sorumluluğundadır. Cihazda kalan kişisel verilerin veri güvenliği veya gizliliği açısından cihaza yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin onarımın gerçekleştirilmesi esnasında kaybolması, silinmesi, 3. Kişilerin eline geçmesi hallerinden dolayı Sigortacı ve/veya Servis sorumlu olmayacak; bu sebeple cihazda bulunan ilgili alanların kapalı, şifrelenmiş veya silinmiş olarak gönderilmesi gerekecektir.

 

b.   Sözleşme süresi içindeki beyan yükümlülüğü;

Sözleşme süresi boyunca, herhangi bir zarardan önce veya sonra bu sigorta ile ilgili olarak sigortalının;

§  Önemli bir gerçeği veya durumu kasıtlı olarak gizlemiş olması,

§  Sahtecilik amaçlı hareket etmiş olması,

§  Yalan beyanda bulunmuş olması halinde

sigortacı sözleşmeyi feshedebilecektir. Söz konusu halde sigortalının herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.

5.      HALEFİYET

Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir.

6.      TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLER

Poliçeniz ile ilgili her türlü talebiniz için (hasar bildirimi, dilek, öneri ve şikayet) 0850 241 77 11 numaralı telefonu arayarak ve/veya iletisim@gulfsigorta.com.tr adresimize elektronik posta göndererek ve/veya adresimize şahsen gelerek bizlere ulaşabilirsiniz.

Şikayetlerinizi ayrıca, Türkiye Sigorta Birliği’ne (www.tsb.org.tr), 2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (sdkbilgi@hmb.gov.tr.) iletebilirsiniz.

7.      TAHKİM

Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta ettiren, bu Sigorta Sözleşmesi'nden doğan bir uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir.

Sigorta ettiren, tahkime ilişkin olarak www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.

8.      UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

9.      SOVTAJ

Teminat kapsamındaki Ürünlere ilişkin taleplerden doğan tüm sovtajlar ve rücular sigortacının mülkiyetindedir. Bu aşamadan sonra Sigortacı cihazları geri dönüşüme kazandırmak üzere 3. Taraflara iletebileceğinden ürünün içinde bulunan bilgiler bakımından kişisel veri güvenliği ve gizliliği açısından herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

10.  FESİH VE CAYMA

Sigorta ettiren, işbu poliçe ve fatura ile başvurarak sözleşmenin başlangıç tarihinden sonra sözleşmedeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla işbu poliçeden otuz (30) gün içinde cayabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta ettiren, cayma süresinin ardından sözleşmeyi feshedemez.

11.  DEĞİŞİKLİKLER

Sigorta ettiren ve sigortacı tarafından birlikte yazılı olarak onaylanmadıkça işbu poliçede hiçbir değişiklik yapılamaz. Burada aksi öngörülmediği sürece sigorta ettiren ve sigortacının yazılı onayıyla yapılmayan işbu poliçe kapsamındaki bir yükümlülüğün tadilatı, değişikliği veya yükümlülükten feragat geçerli olmayacaktır.

12.  YAPTIRIMLAR

Bu poliçenin ve/veya sigortacı, onun ana şirketi veya ona ilişkin nihai kontrol gücüne sahip işletmenin tabi olduğu herhangi bir yasa ve/veya düzenlemenin, aleyhinde, sigortacının sigortalıya veya poliçe çerçevesindeki başka bir lehdara sigorta kuvertürü sağlamasını, bunlara ticari işlem akdetmesini veya bunlara başka bir şekilde ekonomik fayda sağlamasını yasaklayan herhangi bir ambargo veya başka türlü bir ekonomik yaptırım öngördüğü ya da Sigortalının veya poliçe çerçevesindeki herhangi bir lehdarın vatandaşı ya da hükümet temsilcisi olduğu durumlar. Bu poliçenin ve/veya sigortacı, onun ana şirketi veya ona ilişkin nihai kontrol gücüne sahip işletmesinin tabi olduğu yasa ve/veya düzenlemeler çerçevesinde ekonomik fayda elde edemeyeceği ilan edilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı lehdar(lar)a herhangi bir fayda sağlanmayacak veya ödeme yapılmayacaktır.

Sigortacının sigorta sözleşmesi akdetmesi, yasal bir yaptırımın ihlalini veya sigortacının bu sözleşme kapsamında teminat sunmasını veya tazminat ödemesini yasaklayan bir düzenlemenin ihlalini teşkil ederse sigortacı bu sözleşme kapsamında herhangi bir teminat sunmak veya tazminat ödemekle sorumlu olmayacaktır.

13.  HASAR ÖDEMELERİ VE MUAFİYET/SORUMLULUĞUN SINIRI

İşbu Sigorta Sözleşmesi, cihaz ekranının kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları bir (1) yıl süreli sözleşmede (1) kez ile sınırlı; iki (2) yıl süreli sözleşmede iki (2) kez ile sınırlı olmak üzere kapsamaktadır.

Önemli Açıklamalar:

§  İşbu sigorta kapsamındaki hasarlı cihaz değiştirildiğinde poliçe sigortalıya geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

§  Tamir edilecek üründe bırakılan / unutulan malzeme / ürün / eşya ve kişisel bilgi ve dosyaların kaybolmasından Gulf Sigorta A.Ş. sorumlu değildir. Sigorta ettiren tamire gönderilen üründe veri güvenliği veya gizliliği açısından sakıncalı bir durum olmadığını, ürünün donanımına / yazılımına tarafından yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde kaybolması ve/veya silinmesi hallerinden dolayı Gulf Sigorta A.Ş.’nin sorumlu olmayacağını, ürün içerisinde yer alan her türlü üyelik gerektiren alanların (sosyal siteler ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm internet siteleri) kapalı ve/veya şifrelenmiş ve/veya silinmiş olduğunu ve bunlar nedeniyle sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu sigorta, ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybını kapsamaz. Depolanan verileri yedeklemek Sigorta ettiren sorumluluğundadır. Kullanım, iş, kar ve veri kaybı vs. herhangi bir doğrudan, dolaylı veya arızi hasardan ötürü sorumluluğu kapsamamaktadır.

14.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu sözleşmenin ifa edilmesi, hukuki ve ticari değerlendirme süreçleri, risk analizi yapılabilmesi, mevzuatta ve sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta kullanılması gibi sebeplerle meşru menfaatleri korumak amaçlarıyla meşru menfaat olduğu müddetçe makul teknik önlemler alınarak işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, güncellenmekte ve Şirketimizin grup şirketlerine, hizmet aldığı üçüncü kişilere, anlaşmalı kurumlara, aktarılmaktadır. Ayrıca, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel veriler, destek hizmeti veren şirketler, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili meslek kuruluşları, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.gulfsigorta.com.tr’de yer alan “Yasal Uygulamalar” kısmındaki “Gulf Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvurusu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

 

 

SİGORTA ETTİREN İMZA